Inloopspreekuur

i.v.m. coronamaatregelen is er geen inloopspreekuur

MVSB Advocatuur

het advocatenkantoor in Aalten, de Achterhoek
persoonlijk, deskundig en betrouwbaar
specialist familie- en strafrecht.

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van MVSB Advocatuur, gevestigd aan de Herenstraat 29 te Aalten, KVK: 09208556, telefoonnummer: 0543-477279, e-mail: contact@mvsb-advocatuur.nl,

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, potentiële cliënten en andere personen die de website bezoeken of contact met MVSB advocatuur hebben. In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe MVSB Advocatuur omgaat met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop MVSB Advocatuur omgaat met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen voormeld telefoonnummer of e-mailadres. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.
MVSB Advocatuur is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Dossier
Indien u een opdracht aan MVSB advocatuur verstrekt, worden de persoonsgegevens die u en de andere partij(en) en derden in uw zaak verstrekken verwerkt.. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals ingevuld in de overeenkomst van opdracht. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de dienstverlening kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.
Facturering
Indien u de opdracht verstrekt, worden ook de gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.
Contact
Indien u contact opneemt via het contactformulier of terugbel/-mailverzoek op de website, per e-mail of via de telefoon worden de gegevens die u verstrekt. (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact opneemt/zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).
Analyse websitebezoekers
Ten slotte verwerken wij middels Google Analytics analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen. Indien u niet wilt dat Google Analytics wordt gebruikt, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser add-on downloaden en installeren.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?
Dossier

MVSB advocatuur gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een opdracht om het dossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens de zaak (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), wordt u om toestemming gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de overeenkomst van opdracht te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten, omdat MVSB advocatuur de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.
U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. MVSB advocatuur mag dan geen gegevens meer van u verwerken. MVSB advocatuur kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het dossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

Facturering
De betalingsgegevens die u heeft verstrekt worden gebruikt om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst van opdracht uit te voeren.

Contact
De contactgegevens die u verstrekt worden gebruikt om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. MVSB advocatuur verwerkt deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van zijn gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van de werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.
Analyse websitebezoekers
De gegevens die worden verzameld over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Dossier
MVSB Advocatuur bewaart het fysieke dossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende zeven jaar nadat het dossier gesloten is. Om nakoming van een gerechtelijke uitspraak te kunnen afdwingen, geeft de gerechtelijke instantie een zogenoemde grosse (uitspraak met stempel “in naam van de Koning”) af. Deze grosse zal voor u in de kluis worden bewaard, bewaard blijven en op verzoek aan u worden verstrekt. Omdat MVSB advocatuur op grond van de Gedragsregels Advocatuur niet tegen zijn cliënten of voormalige cliënten mag optreden, blijven uw gegevens digitaal ook na beëindiging van de opdracht bewaard. Indien u daar bezwaar tegen mocht hebben, kunt u verzoeken om uw gegevens na de wettelijke bewaartermijn te verwijderen.

Administratie
MVSB advocatuur bewaard de administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens
Overige contactgegevens worden gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek indient om deze te verwijderen.
Analyse websitebezoekers
De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?
Uw gegevens worden opgeslagen in een fysiek digitaal dossier en kunnen voorkomen in de e-mails die worden verstuurt of ontvangt. Voor de aanvraag van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) worden uw gegevens verstrekt aan de Raad voor Rechtsbijstand. In correspondentie met de wederpartij kunnen gegevens worden verstrekt aan de (advocaat)wederpartij. Daarnaast worden in een gerechtelijke procedure uw persoonsgegevens aan de rechtbank, en daarmee aan de (advocaat)wederpartij verstrekt. De correspondentie en stukken aan de rechtbank worden u voorafgaand ter beoordeling gezonden. Uw goedkeuring ziet eveneens op de verstrekking van uw persoonsgegevens.
Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een zaak, een klacht tegen MVSB advocatuur indient die betrekking heeft op de behandeling van een dossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Geschillencommissie Advocatuur.
Met de benodigde partijen heeft MVSB Advocatuur een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van MVSB advocatuur mag verwachten.
MVSB Advocatuur verstrekt uw gegevens verder niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van uw opdracht, op uw verzoek of voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving is vereist.
De website bevat links naar andere websites, die wellicht andere voorwaarden hanteren voor de verwerking van uw persoonsgegevens. MVSB advocatuur is niet aansprakelijk voor de verwerking daarvan op/via andere websites.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
MVSB advocatuur heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Wat zijn uw rechten?
U heeft de volgende rechten:
a) Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b) Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c) Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
d) In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
e) Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.
Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen
Er kan soms iets veranderen in de toepasselijke wet- en regelgeving. In dat geval kan deze privacyverklaring worden aangepast. Bij ingrijpende wijzigingen wordt een melding op de website geplaatst en/of wordt u per e-mail van de wijziging op de hoogte gebracht.

Versie januari 2021

Bel me terug

Vragen? Meer informatie? Bijstand gewenst?

Wij staan u graag persoonlijk te woord. Als u uw naam en telefoonnummer doorgeeft, bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gratis inloopspreekuur

DOOR DE CORONAMAATREGELEN GAAT HET INLOOPSPREEKUUR NIET DOOR

Iedere woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur kunt u uw juridische vragen vrijblijvend aan de advocaat voorleggen. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken en kunt gewoon binnenlopen. Misschien twijfelt u of u een advocaat nodig heeft of zoekt u naar een juridische oplossing voor uw probleem. Kom langs en leg het voor.

De advocaat zal een eerste inschatting geven van uw juridische positie, u voorlichten, adviseren over eventueel te nemen vervolgstappen en zo nodig informeren over de kosten.

Voor een gesprek tijdens het inloopspreekuur brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Contact

MVSB Advocatuur
Herenstraat 29
7121 DA Aalten

 0543 - 47 72 79

contact@mvsb-advocatuur.nl

MVSB Advocatuur
Herenstraat 29
7121 DA Aalten

Inloopspreekuur
Iedere woensdagmiddag
van 16.00 tot 17.00 uur
Vrijblijvend, gratis en zonder afspraak