Inloopspreekuur

i.v.m. coronamaatregelen is er geen inloopspreekuur

MVSB Advocaten

het advocatenkantoor in Aalten, de Achterhoek
persoonlijk, deskundig en betrouwbaar
specialist familie- en strafrecht, ook mediation

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van MVSB Advocaten, gevestigd aan de Herenstraat 29 te Aalten, telefoonnummer: 0543-477279, e-mail: contact@mvsb-advocaten.nl, kvk: 09208321. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe MVSB Advocaten omgaat met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop MVSB Advocaten omgaat met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen voormeld telefoonnummer of e-mailadres. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

MVSB Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Dossier
Indien u een opdracht aan een van onze advocaten en/of mediator verstrekt, verwerkt de advocaat/mediator persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals ingevuld in de overeenkomst van opdracht. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de dienstverlening kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.
Facturering
Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.
Contact
Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier of terugbel/-mailverzoek op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).
Analyse websitebezoekers
Ten slotte verwerken wij middels Google Analytics analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen. Indien u niet wilt dat Google Analytics wordt gebruikt, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser add-on downloaden en installeren.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Dossier
De advocaat/mediator gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een opdracht om het dossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens de zaak (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de overeenkomst van opdracht te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten, omdat de advocaat-mediator de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.
U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. De advocaat/mediator mag dan geen gegevens meer van u verwerken. De advocaat/mediator kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het dossier dan onmiddellijk moeten sluiten.
Facturering
De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.
Contact
De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.
Analyse websitebezoekers
De gegevens die wij verzamelen over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Dossier
Wij bewaren het fysieke dossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende zeven jaar nadat het dossier gesloten is. Om nakoming van een gerechtelijke uitspraak te kunnen afdwingen, geeft de gerechtelijke instantie een zogenoemde grosse (uitspraak met stempel “in naam van de Koning”) af. Deze grosse zal voor u in onze kluis worden bewaard, bewaard blijven en op verzoek aan u worden verstrekt. Omdat wij op grond van de Gedragsregels Advocatuur niet tegen onze cliënten of voormalige cliënten mogen optreden, zullen wij uw gegevens digitaal ook na beëindiging van de opdracht blijven bewaren. Indien u daar bezwaar tegen mocht hebben, kunt u ons verzoeken om uw gegevens na de wettelijke bewaartermijn te verwijderen.
Administratie
Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.
Overige contactgegevens
Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.
Analyse websitebezoekers
De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie delen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden opgeslagen in een fysiek digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die de mediator verstuurt of ontvangt. Voor de aanvraag van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) worden uw gegevens verstrekt aan de Raad voor Rechtsbijstand. In correspondentie met de wederpartij kunnen gegevens worden verstrekt aan de (advocaat)wederpartij. Daarnaast worden in een gerechtelijke procedure uw persoonsgegevens aan de rechtbank, en daarmee aan de (advocaat)wederpartij verstrekt. De correspondentie en stukken aan de rechtbank worden u voorafgaand ter beoordeling gezonden. Uw goedkeuring ziet eveneens op de verstrekking van uw persoonsgegevens.
Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een zaak, een klacht tegen de advocaat-mediator indient die betrekking heeft op de behandeling van een dossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, dan wel de advocaat-mediator een klacht voorlegt, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Geschillencommissie Advocatuur, dan wel Stichting Kwaliteit Mediators (SKM).
Met de benodigde partijen heeft MVSB Advocaten een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.
Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van uw opdracht, op uw verzoek of voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving is vereist.
Onze website bevat links naar andere websites, die wellicht andere voorwaarden hanteren voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking daarvan op/via andere websites.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Wat zijn uw rechten?
U heeft de volgende rechten:
a) Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b) Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c) Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
d) In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
e) Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.
Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen
Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en/of u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Versie 17 mei 2018

Bel me terug

Vragen? Meer informatie? Bijstand gewenst?

Wij staan u graag persoonlijk te woord. Als u uw naam en telefoonnummer doorgeeft, bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gratis inloopspreekuur

DOOR DE CORONAMAATREGELEN GAAT HET INLOOPSPREEKUUR NIET DOOR

Iedere woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur kunt u uw juridische vragen vrijblijvend aan een van onze advocaten voorleggen. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken en kunt gewoon binnenlopen. Misschien twijfelt u of u een advocaat nodig heeft of zoekt u naar een juridische oplossing voor uw probleem. Kom langs en leg het voor.

De advocaat zal een eerste inschatting geven van uw juridische positie, u voorlichten, adviseren over eventueel te nemen vervolgstappen en zo nodig informeren over de kosten.

Voor een gesprek tijdens het inloopspreekuur brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Contact

MVSB Advocaten
Herenstraat 29
7121 DA Aalten

 0543 - 47 72 79

 contact@mvsb-advocaten.nl

MVSB Advocaten
Herenstraat 29
7121 DA Aalten

Inloopspreekuur
Iedere woensdagmiddag
van 16.00 tot 17.00 uur
Vrijblijvend, gratis en zonder afspraak