Inloopspreekuur

i.v.m. coronamaatregelen is er geen inloopspreekuur

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– het advocatenkantoor: MVSB Advocatuur gevestigd te Aalten ingeschreven
  bij de kamer van koophandel onder nummer: 09208556
– opdrachtgever: de cliënt((e)n) die de overeenkomst van opdracht heeft gesloten
– verschotten: kosten die opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht maakt
– kantoorkosten: algemene kosten, zoals voor papier, porto, archivering, etc., forfaitair berekend op een
percentage van 5% van het honorarium
2. Toepasselijkheid
2.1 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die MVSB advocatuur aangaat, inclusief aanvullende /gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degene die voor opdrachtnemer werkzaam zijn of zijn geweest.
3. Opdracht
3.1 Alle opdrachten worden gegeven aan de opdrachtnemer. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.2 Opdrachtgever stemt ermee in dat de opdrachtgever (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door, althans de uitvoering van de opdracht laat waarnemen door een of meer aan een ander advocatenkantoor verbonden advocaten, onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
3.3 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
3.4 De opdrachtnemer is bevoegd om, voor zover noodzakelijk, voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Opdrachtgever zal daarover zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever, maar is daartoe niet gehouden.
3.5 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden, welke voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van de opdrachtnemer.
4. Honorarium
4.1 De kosten van de uitvoering van de opdracht omvatten het honorarium, vermeerderd met kantoorkosten, omzetbelasting en verschotten.
4.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd in tijdseenheden van zes minuten en het geldende uurtarief.
4.3 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor het overeengekomen uurtarief elk jaar aan het begin van het kalenderjaar te indexeren.
4.4 De opdrachtnemer is steeds gerechtigd om van de opdrachtgever een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt aan het einde van de opdracht verrekend.
5. Betaling
5.1 Voor zover uit de aard van de dienstverlening niet anders voortvloeit en behoudens nadere afspraken, wordt zoveel mogelijk maandelijks gedeclareerd.
5.2 Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
5.3 Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke of, voor zover van toepassing, de wettelijke handelsrente verschuldigd. Na aanmaning is de opdrachtgever eveneens buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
5.4 Als de opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim verkeerd, komen alle kosten van die invordering ten laste van de opdrachtgever.
5.5 De opdrachtnemer is steeds gerechtigd op de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door de opdrachtgever volledig zijn voldaan. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.
6. Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag waarop de door het advocatenkantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheids- verzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van MVSB advocatuur komt. De polis ligt ter inzage op het advocatenkantoor.
6.2 Indien de schade niet onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering valt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat het voorafgaande jaar is gedeclareerd, met een maximum van € 20.000,-.
6.3 Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade.
6.4 Alle aanspraken van opdrachtgever vervallen indien opdrachtgever opdrachtnemer, dan wel het advocatenkantoor niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld binnen 365 dagen nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij de aansprakelijkheid baseert.
6.5 Bij het inschakelen van derden is de opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele fouten van deze derden.
7. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
7.1 Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
7.2 De Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is van toepassing. Indien en voor zover geschillen niet onder deze regeling vallen, is de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen bevoegd. (versie januari 2021)

MVSB Advocatuur
Herenstraat 29
7121 DA Aalten

Inloopspreekuur
Iedere woensdagmiddag
van 16.00 tot 17.00 uur
Vrijblijvend, gratis en zonder afspraak