Inloopspreekuur

i.v.m. coronamaatregelen is er geen inloopspreekuur

MVSB Advocatuur

het advocatenkantoor in Aalten, de Achterhoek
persoonlijk, deskundig en betrouwbaar
specialist familie- en strafrecht.

Alimentatie

 

Berekenen

Alimentatie wordt berekend op grond van de behoefte en de draagkracht, meestal op basis van de Alimentatienormen. Uit onze praktijk blijkt dat bij het opstellen van een alimentatieberekening specialistische hulp nodig is. Dit voorkomt een onvolledige en daardoor onjuiste berekening. Wij hebben jarenlange ervaringen met het opstellen van alimentatieberekeningen, zijn op de hoogte van de laatste ontwikkeling en stellen graag een (her)berekening voor u op. Dan krijgt u niet alleen een uitgebreide berekening met toelichting, maar ook uitleg over het systeem en de zaken die invloed hebben op de hoogte van de alimentatie. Zo kunt u in de toekomst omstandigheden herkennen, die aanleiding kunnen geven voor de wijziging van het alimentatiebedrag.

 
Wijzigen

Als in het verleden een alimentatiebedrag is vastgesteld en u zich afvraagt of dit bedrag gewijzigd kan worden, kunt u gerust contact opnemen om daarover te overleggen. Omstandigheden op basis waarvan de alimentatie gewijzigd kan worden zijn bijvoorbeeld latere geboorte van kinderen, huwelijk/geregistreerd partnerschap van de verzorgende ouder, inkomensstijging of –daling, wijziging van de omgangsregeling/co-ouderschap en het vervallen van het fiscaal voordeel bij kinderalimentatie per 2015.

MVSB informeert u graag over uw mogelijkheden en stelt voor u een alimentatieberekening op, aan de hand voor daarvoor benodigde stukken.

 
 
Veel gestelde vragen:

Ben je verplicht om alimentatie te betalen?

Op grond van de wet zijn ouders verplicht om hun kinderen te onderhouden. Deze onderhoudsplicht duurt in beginsel tot een kind 21 jaar is.

 

Bij echtscheiding kan een verplichting tot het betalen van partneralimentatie worden afgesproken of opgelegd.

Hoe hoog is de alimentatie? / Hoeveel alimentatie betaal/ontvang ik?

De hoogte van het alimentatiebedrag hangt af van de behoefte en de draagkracht. In beginsel is in ieder gezin en na iedere scheiding het alimentatiebedrag anders. Alleen bij kinderalimentatie wordt op grond van de Alimentatienormen een minimumbedrag van € 25 bij één kind/€ 50 bij meerdere kinderen gehanteerd.

Hoe bereken je alimentatie?

Het berekenen van alimentatie is maatwerk. Een eenvoudige formule is daarvoor niet te geven.

De alimentatie wordt berekend op basis van de behoefte en de draagkracht. In de Alimentatienormen zijn de richtlijnen voor de berekening opgenomen.

Hoelang moet je partneralimentatie betalen?

Voor partneralimentaties die vóór 1 januari 2020 zijn aangevraagd of vastgesteld, duurt het recht op alimentatie twaalf jaar, te rekenen vanaf de datum van de echtscheiding. Er geldt een uitzondering voor kinderloze huwelijken die korter dan vijf jaar hebben geduurd; in dat geval is de alimentatieduur gelijk aan de duur van het huwelijk.

Per 1 januari 2020 zijn deze regels veranderd. Als hoofdregel geldt nu dat de duur van het recht op partneralimentatie gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Dus bij een huwelijk dat vier jaar heeft geduurd, is er twee jaar recht op alimentatie. Bij een huwelijk dat twaalf jaar heeft geduurd, is dat vijf jaar.

Maar er zijn drie belangrijke uitzonderingen.

Ten eerste: wanneer partijen op het moment van het echtscheidingsverzoek langer dan vijftien jaar zijn getrouwd en de alimentatiegerechtigde maximaal tien jaar is verwijderd van haar/zijn AOW-leeftijd, duurt het recht op partneralimentatie tot aan die AOW-leeftijd. De maximale alimentatieduur is hier dus tien jaar.

Ten tweede: als de kinderen die uit het huwelijk zijn geboren nog niet allemaal twaalf jaar zijn, duurt het recht op alimentatie net zolang totdat het jongste kind twaalf jaar wordt. De maximale alimentatietermijn is hier dus twaalf jaar.

En tenslotte: wanneer partijen op het moment van het echtscheidingsverzoek langer dan vijftien jaar zijn getrouwd en de alimentatiegerechtigde is op of voor 1 januari 1970 geboren, dan is er recht op tien jaar alimentatie in plaats van vijf jaar. Het gaat hier om een overgangsregeling voor hen die op 1 januari 2020 ouder zijn dan vijftig jaar. De groep waarvoor deze regeling geldt wordt met het verstrijken van de tijd logischerwijs steeds kleiner.

.

Hoeveel belasting krijg ik terug over alimentatie?

Betaalde partneralimentatie kan in de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost worden opgevoerd. Het bedrag wat terug wordt gekregen, hangt af van de totale aangifte.

Kinderalimentatie is niet fiscaal aftrekbaar.

Kun je afzien van alimentatie?

Het staat ex-partners in beginsel vrij om de afspraken over partneralimentatie te maken, die zij wensen. Van partneralimentatie kan dus worden afgezien. Echter, als de alimentatiegerechtigde aanspraak dient te maken op een bijstandsuitkering, kan hij/zij verplicht worden alimentatie te vorderen. Deze verplichting geldt ook als is afgezien van partneralimentatie.

Omdat kinderalimentatie in het belang van het kind is, mogen ouders daar in beginsel niet van afzien. Wel mag ervoor worden gekozen dat een bijdrage op een kinderrekening te storten.

Moet ik nog alimentatie betalen als mijn ex gaat trouwen/samenwonen?

Op grond van de wet eindigt de alimentatieverplichting als de alimentatiegerechtigde trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenleven “als waren zij gehuwd”. In een echtscheidingsconvenant kunnen daarover andere afspraken worden gemaakt.

Moet je bij een co-ouderschap ook alimentatie betalen/krijgen?

Bij een co-ouderschap verblijft een kind nagenoeg evenveel tijd bij iedere ouder. Omdat de draagkracht van de ouders meestal verschilt, kan er sprake zijn van kinderalimentatie.

Bij co-ouderschap spreken ouders regelmatig af dat de kosten van de kinderen van een kindrekening voldaan worden. De bijdrage van ouders op die kindrekening kan verschillen. Naast die bijdrage kan er sprake zijn van kinderalimentatie.

Tot welke leeftijd moet je kinderalimentatie betalen?

Kinderalimentatie wordt tot aan het 18e levensjaar aan de verzorgende ouder betaald. Vanaf 18 tot 21 jaar heeft de jongmeerderjarige zelf recht op alimentatie, tenzij hij/zij zelf een eigen inkomen heeft waarmee hij/zij in het eigen levensonderhoud voorziet. Vanaf het 21ste levensjaar wordt de meerderjarige in beginsel geacht in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Enkel als dat niet mogelijk is of niet verwacht mag worden, kan vanaf het 21ste levensjaar nog alimentatie betaald moeten worden.

Vanaf wanneer moet ik alimentatie betalen?

Alimentatie moet betaald worden vanaf de afgesproken datum, dan wel vanaf de datum die de rechter heeft bepaald. De rechter zal vaak bepalen dat alimentatie betaald moet worden, vanaf de maand volgend op de datum van het verzoek tot vaststelling van de alimentatie.

Wanneer kan alimentatie worden aangepast?

Alimentatie kan worden aangepast als er sprake is van gewijzigde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld latere geboorte van kinderen, huwelijk/geregistreerd partnerschap van de verzorgende ouder, inkomensstijging of –daling en/of wijziging van de zorgregeling.

Wat kan ik doen als alimentatie niet wordt betaald?

Als de alimentatie is vastgelegd in een beschikking kan door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen of een deurwaarder tot incasso worden overgegaan.

Wat is het gemiddelde alimentatiebedrag?

Een gemiddeld alimentatie bedrag bestaat niet, omdat alimentatie wordt berekend op basis van de behoefte en de draagkracht. Dit is in ieder geval anders. Enkel bij kinderalimentatie wordt op grond van de Alimentatienormen een minimumbedrag van € 25 bij één kind/€ 50 bij meerdere kinderen gehanteerd.

Wat is indexering en hoe bereken je dat?

Alimentatiebedragen worden in beginsel jaarlijks verhoogd op grond van een indexeringspercentage. Dat percentage is gekoppeld aan de wijziging van het gemiddeld loon en wordt aan het eind van ieder jaar vastgesteld door de minister van Justitie.

Op verschillende websites is een berekeningstool te vinden, waarmee de jaarlijkse indexering simpel berekend kan worden, zoals op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

Wat valt onder de kinderalimentatie?

In beginsel dient de ouder, waar het kind zijn/haar hoofdverblijfplaats heeft, alle kosten van het kind te voldoen met uitzondering van de kosten die samenhangen met het verblijf van het kind bij de alimentatieplichtige ouder. Onder de kinderalimentatie vallen dus in beginsel alle kosten behalve de verblijfskosten.

Staat uw vraag er niet bij of hebt u nog aanvullende vragen, neem gerust contact op.

Bel me terug

Vragen? Meer informatie? Bijstand gewenst?

MVSB staat u graag persoonlijk te woord. Als u uw naam en telefoonnummer doorgeeft, wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gratis inloopspreekuur

DOOR DE CORONAMAATREGELEN GAAT HET INLOOPSPREEKUUR NIET DOOR

Iedere woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur kunt u uw juridische vragen vrijblijvend aan de advocaat voorleggen. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken en kunt gewoon binnenlopen. Misschien twijfelt u of u een advocaat nodig heeft of zoekt u naar een juridische oplossing voor uw probleem. Kom langs en leg het voor.

De advocaat zal een eerste inschatting geven van uw juridische positie, u voorlichten, adviseren over eventueel te nemen vervolgstappen en zo nodig informeren over de kosten.

Voor een gesprek tijdens het inloopspreekuur brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Contact

MVSB Advocatuur
Herenstraat 29
7121 DA Aalten

 0543 - 47 72 79

contact@mvsb-advocatuur.nl

MVSB Advocatuur
Herenstraat 29
7121 DA Aalten

Inloopspreekuur
Iedere woensdagmiddag
van 16.00 tot 17.00 uur
Vrijblijvend, gratis en zonder afspraak