Inloopspreekuur

i.v.m. coronamaatregelen is er geen inloopspreekuur

MVSB Advocatuur

het advocatenkantoor in Aalten, de Achterhoek
persoonlijk, deskundig en betrouwbaar
specialist familie- en strafrecht.

Juridisch woordenboek

 • Aanhangig maken

  Een procedure starten bij de rechter. In het strafrecht begint een zaak met een dagvaarding of oproep van de officier van justitie. Een civiel proces begint met een dagvaarding van de eiser aan de andere partij, of met een verzoekschrift aan de rechter.

 • Aanmaning

  Schriftelijke waarschuwing om iets te doen of na te laten. Bijv. bij ingebrekestelling of de aanmaning tot indiening van het aangiftebiljet.

 • Akte van berusting

  verklaring waarin wordt aangegeven geen beroep in te stellen en wordt verzocht de echtscheiding voor het eind van de beroepstermijn in te schrijven.

 • Alimentatie

  Te betalen/ontvangen bedrag voor levensonderhoud.

 • Alimentatienormen

  Richtlijnen die bij het vaststellen van alimentatie worden gehanteerd (ook wel Tremanormen genoemd).

 • Alternatieve fora

  Bepaling dat een persoon in een andere lidstaat dan waar deze woonplaats heeft voor het gerecht wordt opgeroepen. Bijv. wanneer de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt in een andere plaats uitgevoerd moet worden

 • Amendement

  Door het parlement ingebrachte wijziging op een wetsvoorstel

 • Appel

  Hoger beroep.

 • Behoefte

  Bedrag dat nodig is om in levensonderhoud te voorzien.

 • Beschikking

  Rechterlijke, schriftelijke uitspraak in een zaak die is gestart met een verzoekschrift.

 • Betekening

  Uitreiking van gerechtelijke stukken door de deurwaarder aan een verdachte of gedaagde partij.

 • Bewezenverklaring

  Oordeel of het stafbare feit door de verdachte is begaan.

 • Bewijs

  Document/stuk waarmee een stelling wordt onderbouwd.

 • Bewind

  Door de rechter opgelegde beschermingsmaatregel voor iemand die zijn financiële belangen niet meer kan behartigen.

 • Buitengerechtelijke kosten

  Kosten die zijn gemaakt ter inning van een vordering, voordat de zaak aan de rechter wordt voorgelegd.

 • Cassatie

  In beroep bij de Hoge Raad tegen een beslissing van een lagere rechter op basis van beperkte gronden.

 • Cautie

  Mededeling aan verdachte dat hij het recht heeft om te zwijgen.

 • Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

  Stichting die rijbewijzen afgeeft.

 • Co-ouderschap

  Term die gebruikt wordt voor een regeling waarbij ouders de zorg- en opvoedingstaken (nagenoeg) gelijk verdelen.

 • Comparitie van partijen

  Zitting bij de burgerlijke rechter om inlichting te verkrijgen en/of een schikking te beproeven.

 • Conclusie van antwoord

  Eerste processtuk van de gedaagde partij in een dagvaardingsprocedure.

 • Curatele

  Door de rechter opgelegde beschermingsmaatregel voor iemand die al zijn belangen niet meer kan behartigen.

 • Dagvaarding

  Schriftelijk stuk waarmee de gerechtelijke procedure wordt gestart.

 • Descente

  Plaatsopneming door de rechter.

 • Draagkracht

  Bedrag dat iemand beschikbaar heeft voor alimentatie.

 • Dupliek

  Antwoord van gedaagde in een tweede schriftelijke ronde.

 • Eigenwoningregeling

  Fiscale regeling op basis voor een woning die nog wel in eigendom, maar geen hoofdverblijfplaats meer is.

 • Erkenning (kind)

  Wijze waarop degene, waaruit een kind niet is geboren en die niet met de moeder gehuwd is, juridisch ouder van een kind wordt.

 • Fourneren

  Het indienen van het gehele procesdossier bij de rechtbank/het gerechtshof.

 • Gemeenschap van goederen

  In beginsel alle goederen en schulden van echtgenoten die geen huwelijkse voorwaarden hebben opgemaakt.

 • Gerechtshof

  Rechterlijke instantie die zaken in hoger beroep behandeld.

 • Geschillencommissie

  Klachtenbehandelaars die beslissingen nemen zonder dat de rechter daar aan te pas komt.

 • Grief

  Bezwaar dat in hoger beroep wordt aangevoerd.

 • Griffie

  Administratieve afdeling van een gerecht.

 • Griffier

  Medewerker die de rechter ter zitting ondersteunt en aantekening van de zitting maakt.

 • Griffierecht

  Bedrag dat aan gerechtelijke instantie moet worden betaald voor de gerechtelijke procedure.

 • Grosse

  Uitspraak “in de naam van de koning” o.a. nodig bij het incasseren van vorderingen.

 • Halt-straf

  Alternatief voor boete of gevangenisstraf bij kleine vergrijpen zoals vernieling/diefstal voor jeugdige daders.

 • Hoge Raad

  Hoogste rechtscollege in Nederland dat beoordeeld of de lagere rechter bij zijn beslissing het recht goed heeft toegepast.

 • Hoger beroep

  Opnieuw behandelen van een zaak door een hogere rechter.

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid

  Tezamen met een ander gehouden tot dezelfde prestatie, bijvoorbeeld ten aanzien van een hypotheekschuld.

 • Hoofdverblijfplaats

  Woonplek/adres waarop iemand in de gemeentelijke basisadministratie geregistreerd staat.

 • Huwelijkse voorwaarden

  voor of tijdens het huwelijk door de notaris vastgelegde afspraken over de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk.

 • Huwelijksgoederengemeenschap

  Door het huwelijk ontstaan gemeenschappelijk vermogen.

 • Huwelijksgoederenregister

  Openbaar register bij de rechtbank, waarin o.a. wordt vermeld of er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld of een echtscheidingsverzoek is ingediend.

 • Indexering (alimentatie)

  Jaarlijkse aanpassing van het alimentatiebedrag aan het loonpeil.

 • Inverzekeringstelling

  Besluit van de Officier van Justitie om een verdachte voor verhoor vast te houden.

 • Juridisch Loket

  Overheidsinstantie waar gratis juridisch advies of doorverwijzing naar een advocaat kan worden verkregen.

 • Jurisprudentie

  Alle uitspraken van rechters, deels gepubliceerd.

 • Kantonrechter

  alleensprekende rechter die overtredingen uit het strafrecht, arbeidszaken, huurzaken en zaken onder de € 25.000,- behandelt.

 • kinder

  Overeenkomst tussen (ex-)echtgenoten met afspraken over de echtscheiding, verdeling, alimentatie, etc.

 • Kinderalimentatie

  Te betalen/ontvangen bedrag voor de verzorging en opvoeding van minderjarigen.

 • Kort geding

  Procedure om in een spoedeisende burgerrechtelijke zaak snel een beslissing van de rechter te krijgen.

 • Kracht van gewijsde

  Uitspraak waartegen geen beroep meer mogelijk is.

 • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

  Instantie die voor inning van niet betaalde alimentatie kan zorgdragen.

 • Memorie van antwoord

  Processtuk in hoger beroep, waarin gereageerd wordt op de memorie van grieven.

 • Memorie van grieven

  Processtuk in hoger beroep, waarin bezwaren tegen het de uitspraak van een lagere rechter aan een hogere rechter kenbaar worden gemaakt.

 • Mentorschap

  Door de rechter opgelegde beschermingsmaatregel voor iemand die zijn niet-financiële belangen niet meer kan behartigen.

 • Misdrijf

  Ernstig strafbaar feit waarop als regel de hoofdstraf een gevangenisstraf is.

 • Nevenvoorzieningen

  Verzoeken anders dan de echtscheiding, bijvoorbeeld alimentatieverzoek, verzoek tot verdeling of over kinderen.

 • Niet-ontvankelijk

  Oordeel van de rechter dan een zaak niet vatbaar is voor berechting omdat niet is voldaan aan de vereisten.

 • Noodweer

  Verdediging ter bescherming tegen een onmiddellijke dreiging, waardoor het strafbare feit niet strafbaar is.

 • Officier van Justitie

  Vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie in de rechtszaal/leider van het opsporingsonderzoek.

 • Openbaar Ministerie

  Orgaan dat leiding geeft aan het opsporingsonderzoek van de politie en verdachten vervolgd.

 • Ouderschapsplan

  Afspraken over minderjarige kinderen waarover gezag wordt uitgeoefend.

 • Overbedelingsvordering

  Vordering waarmee wordt vastgesteld dat een deel-/echtgenoot meer verkrijgt dan zijn/haar aandeel.

 • Overmacht (strafrecht)

  Noodtoestand/conflict van plichten, waardoor een verdachte niet strafbaar is voor het gepleegde strafbare feit.

 • Overtreding

  Minder ernstig strafbaar feit dat door de kantonrechter wordt behandeld.

 • Partneralimentatie

  Te betalen/ontvangen bedrag van/voor ex-echtgenoten voor levensonderhoud.

 • Persisteren

  De eis of stelling onveranderd handhaven.

 • Piketdienst

  Regeling dat elke verdachte die in bewaring wordt gesteld op het politiebureau wordt bezocht door een advocaat.

 • Pleidooi

  Mondelinge toelichting op standpunten.

 • Pro-formazitting

  Zitting waarop een zaak niet inhoudelijk wordt behandeld.

 • Proces-verbaal (zitting)

  Schriftelijk verslag van hetgeen tijdens een zitting is besproken.

 • Proceskostenveroordeling

  Bedrag dat de partij in het ongelijk gestelde partij moet betalen aan de tegenpartij als compensatie voor de gemaakte proceskosten.

 • Raad voor de Kinderbescherming

  Orgaan dat de belangen van kinderen behartigt en de (kinder)rechter kan adviseren.

 • Raad voor Rechtsbijstand

  Instantie die beslist of een rechtszoekende in aanmerking komt voor een toevoeging.

 • Reclassering

  Instelling gericht op het maatschappelijk herstel en herintreding in de maatschappij van veroordeelden.

 • Refereren

  Instemmen met het nog door de rechter te geven oordeel.

 • Referteverklaring

  Verklaring waarin de rechtbank wordt gemeld in te stemmen met hetgeen is verzocht.

 • Repliek

  Tweede schriftelijke stuk van de eiser, reactie op de conclusie van antwoord.

 • Rol

  Digitale lijst met lopende zaken, waarop de status van de zaak of de te verrichten handeling staat vermeld.

 • Royeren

  Doorhalen van een lopende procedure.

 • Salduz-regeling

  Recht op consultatiebijstand voor het eerste politieverhoor.

 • Samenlevingsovereenkomst

  afspraken die samenwoonden maken over o.a. kosten van de huishouding, gemeenschappelijke zaken, etc.

 • Scheiding van tafel en bed

  Ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap, waarbij het huwelijk in stand blijft.

 • Schriftelijke aanwijzing

  Beslissing van Jeugdbescherming/gezinsvoogd over de verzorging en opvoeding van minderjarigen.

 • Schulduitsluitingsgrond

  Grond/reden op basis waarvan een gedraging de verdachte niet kan worden verweten.

 • Sepot

  Bevoegdheid van politie of Officier van Justitie om zaak te laten rusten.

 • Strafblad

  Vermelding in het strafregister van veroordeling voor misdrijven en bepaalden overtredingen.

 • Strafuitsluitingsgrond

  Grond/reden voor het niet opleggen van een straf.

 • Subsidiair

  Ten tweede ingesteld, voor het geval het eerste niet tot het resultaat lijdt.

 • Toevoeging

  gesubsidieerde rechtsbijstand op basis waarvan mensen met een lager inkomen enkel een eigen bijdrage voor de advocaatkosten hoeven te betalen.

 • Uitvoerbaar bij voorraad

  Bepaling waardoor een in te stellen hoger beroep geen schorsende werking heeft.

 • Verklaring Omtrent Gedrag

  Verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een taak/functie.

 • Vermogensoverzicht

  Overzicht van alle goederen en schulden.

 • Verrekenbeding

  Afspraak in huwelijkse voorwaarden op basis waarvan inkomsten of niet gemeenschappelijk vermogen gedeeld wordt.

 • Verweerschrift

  Schriftelijke reactie op een verzoekschrift.

 • Verzoekschrift

  Schriftelijk stuk waarmee de gerechtelijke procedure wordt gestart.

 • Voorlopige hechtenis

  Vrijheidsbeneming voorafgaand aan inhoudelijke behandeling van de strafzaak.

 • Voorlopige voorzieningen

  Gerechtelijke procedure, waarin maatregelen voor de duur van de echtscheidingsprocedure worden getroffen.

 • Vrijspraak

  Beslissing van de rechter dat hij het tenlastegelegde feit niet wettig en overtuigend bewezen acht.

 • Wraking

  Verzoek om een of meerdere rechters te vervangen.

 • Geen items gevonden

Bel me terug

Vragen? Meer informatie? Bijstand gewenst?

MVSB staat u graag persoonlijk te woord. Als u uw naam en telefoonnummer doorgeeft, wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gratis inloopspreekuur

DOOR DE CORONAMAATREGELEN GAAT HET INLOOPSPREEKUUR NIET DOOR

Iedere woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur kunt u uw juridische vragen vrijblijvend aan de advocaat voorleggen. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken en kunt gewoon binnenlopen. Misschien twijfelt u of u een advocaat nodig heeft of zoekt u naar een juridische oplossing voor uw probleem. Kom langs en leg het voor.

De advocaat zal een eerste inschatting geven van uw juridische positie, u voorlichten, adviseren over eventueel te nemen vervolgstappen en zo nodig informeren over de kosten.

Voor een gesprek tijdens het inloopspreekuur brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Contact

MVSB Advocatuur
Herenstraat 29
7121 DA Aalten

 0543 - 47 72 79

contact@mvsb-advocatuur.nl

MVSB Advocatuur
Herenstraat 29
7121 DA Aalten

Inloopspreekuur
Iedere woensdagmiddag
van 16.00 tot 17.00 uur
Vrijblijvend, gratis en zonder afspraak